Sprzedam spółkę z o.o.

Strona główna » Aktualności » Sprzedam spółkę z o.o.

wielkość tekstu: A | A | A

Sprzedam spółę z o.o. rok założenia 1996 rok wpisu do KRS 2003r. Kapitał założycielski 26.000,00 pln

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej. Od kilku lat  nie było żadnych transakcji.

Wszystkie sprawozdania i deklaracje składane są na bieżąco.

Brak zaległości w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Na życzenie kupującego zostaną dostarczone zaświadczenia o niezaleganiu.

Spółka złożyła wszystkie sprawozdania finansowe.

Spółka nie była wykorzystywana w handlu stalą , telefonami itp. Jej udziałowcami byli uczciwi przedsiębiorcy.

Siedziba spółki : Zawiercie.

Nazwa :Lutex

Zarząd i właściciel : Krzysztof Jarmułowicz

Posiada 100% udziałów.

Istnieje możliwość zakupu spółki wraz z obsługa księgową (biura rachunkowego) oraz z wynajęciem biura.

Możliwa również obsługa biurowa w zakresie obsługi biura tj. odbiór telefonów, korespondencji etc.

Przy wyborze takiej opcji, minimalny okres zawarcia umowy to rok.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego !!!

Poniżej dane z KRS.

http://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu

 

 

Identyfikator wydruku: RP/179091/6/20151113105716
CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRAJOWY REJESTR SADOWY
Stan na dzien 13.11.2015 godz. 10:57:16
Numer KRS: 0000179091
Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.)
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 18.11.2003
Ostatni wpis Numer wpisu 6 Data dokonania wpisu 24.09.2015
Sygnatura akt CZ.XVII NS-REJ.KRS/8233/15/952
Oznaczenie sadu SAD REJONOWY W CZESTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO
Dział 1
Rubryka 1 Dane
podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
2.Numer REGON/NIP REGON: 272786410, NIP: 6491045244
3.Firma, pod która spółka działa LUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
4.Dane o wczesniejszej rejestracji RHB 12549 SAD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiebiorca prowadzi działalnosc
gospodarcza z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?
NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji
pozytku publicznego?

Rubryka 2 Siedziba
i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. SLASKIE, powiat ZAWIERCIANSKI, gmina ZAWIERCIE, miejsc. ZAWIERCIE
2.Adres ul. WŁADYSŁAWA ZYŁY, nr 16, lok. G, miejsc. ZAWIERCIE, kod 42-400, poczta ZAWIERCIE, kraj
POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej 4.
Adres strony internetowej Rubryka
3 Oddziały
Brak wpisów
Strona 1 z 6
Identyfikator wydruku: RP/179091/6/20151113105716
Rubryka 4 Informacje
o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spółki
1 17.08.1995 R. NOTARIUSZ JAN SZCZYGIEŁ KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU UL.
WESTERPLATTE 2, REPERTORIUM A NR 2202/1995
13.06.2003 R. NOTARIUSZ KRYSTYNA KLISZEWSKA-BIAŁY KANCELARIA NOTARIALNA W
ZAWIERCIU REPERTORIUM A NR 2772/2003
-ZMIENIONO PAR.5 I 6 UMOWY SPÓŁKI
Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niz Monitor
Sadowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszen spółki
3.
Wspólnik moze miec: WIEKSZA LICZBE UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste okreslonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majatku spółki nie wynikajacych z akcji?
*****
5.Czy obligatoriusze maja prawo do
udziałów w zysku?
*****
Rubryka 6 Sposób
powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 Dane
wspólników
1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JARMUŁOWICZ
2.Imiona KRZYSZTOF ZBIGNIEW
3.Numer PESEL/REGON 74031814556
4.Numer KRS *****
5.Posiadane przez wspólnika udziały 52 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 26.000,00 ZŁ
6.Czy wspólnik posiada całosc
udziałów spółki?
TAK
Rubryka 8 Kapitał
spółki
1.Wysokosc kapitału zakładowego 26 000,00 ZŁ
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 Nie
dotyczy
Strona 2 z 6
Identyfikator wydruku: RP/179091/6/20151113105716
Brak wpisów
Rubryka 10 Nie
dotyczy
Brak wpisów
Dział 2
Rubryka 1 Organ
uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu
ZARZAD
2.Sposób reprezentacji podmiotu JEZELI ZARZAD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OSWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZADU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1
Dane osób wchodzacych w skład organu
1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma JARMUŁOWICZ
2.Imiona KRZYSZTOF ZBIGNIEW
3.Numer PESEL/REGON 74031814556
4.Numer KRS ****
5.Funkcja w organie reprezentujacym PREZES ZARZADU
6.Czy osoba wchodzaca w skład
zarzadu została zawieszona w
czynnosciach?
NIE
7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka
2 Organ
nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 Prokurenci
Brak wpisów
Dział 3
Rubryka 1 Przedmiot
działalnosci
1.Przedmiot przewazajacej działalnosci
przedsiebiorcy
1 69, 20, Z, DZIAŁALNOSC RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Rubryka 2 Wzmianki
o złozonych dokumentach
Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data złozenia Za okres od do
Strona 3 z 6
Identyfikator wydruku: RP/179091/6/20151113105716
polu
1.Wzmianka o złozeniu
rocznego sprawozdania
finansowego
1 27.07.2004 01.01.2003 – 31.12.2003
2 04.04.2014 OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
3 04.04.2014 OD 01.01.2006 DO 31.12.2006
4 04.04.2014 OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
5 04.04.2014 OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
6 04.04.2014 OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
7 04.04.2014 OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
8 04.04.2014 OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
9 04.04.2014 OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
10 20.11.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
11 07.08.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
3.Wzmianka o złozeniu uchwały
lub postanowienia o
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego
1 ***** 01.01.2003 – 31.12.2003
2 ***** OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
3 ***** OD 01.01.2006 DO 31.12.2006
4 ***** OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
5 ***** OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
6 ***** OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
7 ***** OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
8 ***** OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
9 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
10 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
11 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
4.Wzmianka o złozeniu
sprawozdania z działalnosci
podmiotu
1 ***** 01.01.2003 – 31.12.2003
2 ***** OD 01.01.2004 DO 31.12.2004
3 ***** OD 01.01.2006 DO 31.12.2006
4 ***** OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
5 ***** OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
6 ***** OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
7 ***** OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
8 ***** OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
9 ***** OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
10 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
11 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Rubryka 3 Sprawozdania
grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 Przedmiot
działalnosci statutowej organizacji pozytku publicznego
Brak wpisów
Strona 4 z 6
Identyfikator wydruku: RP/179091/6/20151113105716
Rubryka 5 Informacja
o dniu konczacym rok obrotowy
Brak wpisów
Dział 4
Rubryka 1 Zaległosci
Brak wpisów
Rubryka 2 Wierzytelnosci
Brak wpisów
Rubryka 3 Informacje
o zabezpieczeniu majatku dłuznika w postepowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłosci, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłosci z uwagi na fakt, ze majatek niewypłacalnego dłuznika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postepowania
Brak wpisów
Rubryka 4 Umorzenie
prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska sie
sumy wyzszej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów
Dział 5
Rubryka 1 Kurator
Brak wpisów
Dział 6
Rubryka 1 Likwidacja
1 1.Informacja o otwarciu likwidacji 27.01.2006R.
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 27.01.2006R. O
ROZWIAZANIU SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTYNE KLISZEWSKABIAŁY,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU, REPERTORIUM A NR 305/2006.
2.Informacja o zakonczeniu likwidacji 30.06.2015R. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, UCHWAŁA 1/6/2015
3.Sposób reprezentacji podmiotu przez
likwidatorów
JEDNOOSOBOWO
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Strona 5 z 6
Identyfikator wydruku: RP/179091/6/20151113105716
Rubryka 2 Informacje
o rozwiazaniu lub uniewaznieniu spółki
1.Okreslenie okolicznosci ROZWIAZANIE
2.Informacja o rozwiazaniu lub
uniewaznieniu spółki
27.01.2006R.
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 27.01.2006R. O
ROZWIAZANIU SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTYNE KLISZEWSKA-BIAŁY,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU, REPERTORIUM A NR 305/2006.
Rubryka 3 Nie
dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 Informacja
o połaczeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 Informacja
o postepowaniu upadłosciowym
Brak wpisów
Rubryka 6 Informacja
o postepowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 Informacja
o postepowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 Informacja
o zawieszeniu działalnosci gospodarczej
Brak wpisów
data sporzadzenia wydruku 13.11.2015
adres strony internetowej, na której sa dostepne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
Strona 6 z 6

 

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.

czytano: 1629 razy

autor: Księgowi Doradcy

data dodania: 2015-11-13 15:58:45

Zapewniamy

 • USŁUGI KSIĘGOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
 • USŁUGI KADROWO-PŁACOWE, LISTY PŁAC,EWIDENCJA CZASU PRACY, ZUS
 • ROZLICZANIE ROCZNYCH PITÓw z UE
 • DORADZTWO PRZY ZAŁOŻENIU FIRMY
 • ROZLICZENIA ROCZNE PITy , Z POLSKI I ZAGRANICY
 • OBSŁUGA KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, KSIĄG HANDLOWYCH, RYCZAŁTU
 • POMOC PRZY ZAŁOŻENIU SPÓŁKI ZOO , SPÓŁEK HANDLOWYCH
 • OBSŁUGĘ PRAWNĄ DLA PRZEDSIĘBIORCY

Ciekawostki

 • Jesteśmy biurem rachunkowym działającym w obszarze obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstwa. Nasza obsługa koncentruje się nie tylko na usługach rachunkowo-księgowych ale również na doradztwie gospodarczym.dalej 
 • Czy wiesz , że zakładając nową firmę porady w naszym Biurze uzyskasz gratis ?dalej 
 • Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości.dalej 

Księgowi i Doradcy Sp. z o.o.
ul. Roździeńska 18, 40-382 Katowice

tel.: 793 700 099
e-mail: biuro@ksiegowi-doradcy.pl

Księgowi i Doradcy to biuro rachunkowe, które zapewni Ci kompleksową obsługę księgową. Usługi świadczymy na terenie Katowic i Zawiercia.
Facebook
Wersja mobilna